Privacy Statement

Het UMCG Kanker Researchfonds is onderdeel van Stichting Steunfonds UMCG. Deze stichting werkt volgens onderstaande privacy statement.

Privacy statement
Stichting Steunfonds UMCG, gevestigd aan Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen, bestaande uit verschillende fondsen waaronder UMCG Kanker Researchfonds, UMCG Transplantatie Researchfonds, UMCG Onderzoeksfonds, UMCG Hartfonds en UMCG Alzheimerfonds, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Steunfonds UMCG verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht • Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een actie op onze websites aan te maken, in correspondentie en telefonisch
• Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via steun@umcg.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Steunfonds UMCG verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van uw gift
• Verzenden van onze nieuwsbrief
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Om goederen en diensten bij u af te leveren
• Stichting Steunfonds UMCG verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij dienen te overhandigen aan de belastingdienst.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Steunfonds UMCG neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Stichting) tussen zit.

Wij gebruiken de volgende softwareprogramma’s of -systemen
• Outlook voor het verzenden van nieuwsbrieven en correspondentie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Steunfonds UMCG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden te bereiken. Wettelijk verplichte gegevens, zoals overeenkomsten inzake periodieke schenkingen worden gedurende de wettelijk vastgestelde periode bewaard om aan de wettelijke (fiscale) verplichtingen te voldoen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Steunfonds UMCG verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Stichting blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Stichting Steunfonds UMCG heeft een overeenkomst met Mindmize voor beheer van de database en het verwerken van de incasso’s.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Stichting Steunfonds UMCG gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Deze werkwijze heeft geen impact op uw privacy omdat we de gegevens niet kunnen herleiden tot u als individu. Hij valt daarom onder de uitzondering van de cookiewet. Als gevolg daarvan vragen wij géén toestemming voor het plaatsen van deze cookies. Fondsen van de stichting maken wel gebruik van een facebook cookie. Deze ziet of een brochure succesvol is aangevraagd of dat er succesvol is gedoneerd. Wij gebruiken deze informatie niet om nogmaals een advertentie van een fonds te tonen.

Advertising cookies maken het mogelijk om u bepaalde advertenties voor onze campagnes te laten zien. Specifiek voor het UMCG Kanker Researchfonds maken wij gebruik van Third party cookies: Facebook Custom Audience, een tussenpartij voor advertenties naar de website van het UMCG Kanker Researchfonds gebaseerd op Facebook interactie. Cookies worden onder andere gebruikt om bij te houden of u bepaalde advertenties al hebt gezien.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Steunfonds UMCG en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar steun@umcg.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Uw identiteitsbewijs wordt na de identiteitscontrole direct vernietigd. Stichting Steunfonds UMCG wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Steunfonds UMCG neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via +31 (0)50 361 31 22 of steun@umcg.nl.

Facebooktwitter