Waarom meedoen aan de Night for Life?

In de afgelopen 15 jaar is er door de deelnemers van de Walk for Life veel geld ingezameld voor jongeren met kanker. Wij laten graag zien hoe dit geld is besteed en wat wij dankzij de Walk for Life al hebben bereikt.

Met het ontvangen geld is innovatief onderzoek gefinancierd en werd aanschaf van diverse zaken mogelijk, specifiek voor jongeren met kanker. De extra en andere zorg die nodig is voor de doelgroep van 18 tot 35 jaar, wordt nog steeds gevraagd. Steeds meer jongeren overleven kanker, gelukkig maar! Het belang om tijdens en na de ziekte weer volop deel te kunnen nemen in de maatschappij is dus steeds groter geworden. De Walk for Life heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan allerlei voorzieningen voor deze specifieke doelgroep.

Sneller inzicht in verbetermogelijkheden

Zo werd bijvoorbeeld de aanschaf van de AID vSpot Spectrum Plate Reader mede mogelijk gemaakt. Hiermee is versneld oncologisch onderzoek mogelijk omdat analyse van kankercellen en immuuncellen op individueel celniveau dan mogelijk is. Een voorziening dat helpt om snel inzicht te krijgen in verbetermogelijkheden van behandeling bij de (jonge) patiënt. Ook werd met de aanschaf van de GMP Complaint Ga Generator betere evaluatie en follow up mogelijk van deze patiëntgroep. Eveneens dankzij een bijdrage van de Walk for Life aangeschaft.

Betere begeleiding voor jongeren met kanker

De laatste jaren is onder meer geld besteed aan meerdere projecten van dr. Janine Nuver. Hierdoor werd het mogelijk om inzicht te krijgen in hoeverre de geboden zorg en ondersteuning voor de jongeren met kanker toereikend is. Alle partijen werden hierbij betrokken (huisarts, oncoloog, maatschappelijk werk en familie) en de wensen, verwachtingen en zorgdoelen van deze jonge groep mensen is in kaart gebracht. Met de uitkomst is een betere begeleiding in de laatste levensfase mogelijk van jongeren met kanker. Dit is echt nodig, want helaas overlijden er nog steeds jongeren aan deze ziekte. Verder is een project gefinancierd waarbij informatie is verzameld over hoe jongeren zich voelen en wat hun gezondheidsbehoeftes gedurende de diagnose en behandeling zijn. Met de opgedane kennis werd een verbeterplan opgesteld. Hierdoor kunnen jongeren nu beter begeleidt worden, betere zorg krijgen en kunnen er samen betere keuzes worden gemaakt. De informatie is verzameld door een zogenoemde ‘online focus group’ en er waren jongeren met diverse type kanker betrokken. Door dit onderzoek wordt de kwaliteit van de behandeling van jongeren met kanker vergroot. Er kan beter ingespeeld worden op sociale en maatschappelijke beperkingen.

Regionaal inzetten

Een vervolg op het verbeterplan zou in eerste instantie een AYA Zorg App zijn, maar nu blijkt dat de introductie van een verpleegkundig consulent AYA zorg veel beter voorziet in de specifieke zorg die voor de jongeren met kanker nodig is. Iemand die kennis heeft over de leeftijdsspecifieke problematiek. Iemand die het vaste aanspreekpunt is voor de jongere en zijn/haar naasten vanaf diagnose tot en met de nazorgfase. Deze jongeren hebben vaak borstkanker, zaadbalkanker, gynaecologische kanker, bottumoren, hersentumoren of vormen van bloedkanker. Ze komen bij verschillende afdelingen in het ziekenhuis waardoor de afdelings- en ziekenhuis overstijgende consulent van groot belang is. Dit is een rol waar de reguliere zorg (nog) niet in voorziet. Een rol die ook niet automatisch gerealiseerd kan worden. Immers reguliere zorg en opleidingsprogramma’s zijn niet voorhanden. Deze innovatieve rol zal eerst vorm moeten krijgen voor overwogen kan worden of het ingepast kan worden aan de standaard zorg- en opleidingspakketten.

Voor deze innovatie om de jongere met kanker beter door het ziektetraject te helpen is daarom geld nodig! Geld om kennis over specifieke kankersoorten en de behandeling hiervan gebundeld aan te bieden. Hiervoor moet een programma opgezet worden om kennis en vaardigheden te ontwikkelen ten aanzien van leeftijdspecifieke vraagstukken, leefstijladvisering, transmurale samenwerking, intervisie etc. Een programma dat regionaal ingezet wordt zodat jongeren in heel Noord Nederland gaan profiteren van deze voorziening. Ook voor dit project is de Walk for Life gevraagd om financiële steun.

De Walk for Life heeft een nauwe samenwerking met het UMCG en het UMCG Kanker Researchfonds. Hierdoor is men er van verzekerd dat het geld zinnig en zorgvuldig besteed wordt.

Help je mee?

Wil jij ook bijdragen aan deze onderzoeken en er samen met ons voor zorgen dat jongeren, die getroffen worden door kanker, een betere kwaliteit van leven krijgen? Loop dan op 17 mei mee met de Night for Life!

Facebooktwitter